แผนธุรกิจร้านทำเล็บ “Nails Fashion”

Uncategorized 5 August 2010 | 0 Comments

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

  ในสภาพแวดล้อมโดยรอบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในปัจจุบัน  นับว่ามีความเจริญแตกต่างจากเดิมเป็นอย่างมาก  ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็เช่นเดียวกัน  ต่างมีอาชีพมีรายได้  ก่อเงินสะพัดหมุนเวียนไม่น้อยเลย  และก็ถือเป็นช่องทางสำหรับผู้ประกอบการหลากหลายสาขาอาชีพที่จะมาเสาะแสวงหาแหล่งทำเลในการประกอบอาชีพ นับว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจใหม่ๆที่จะได้เข้ามาเจาะตลาดสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักศึกษา  และคนในชุมชนโดยรอบ

  Nails Fashion เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการทำเล็บ แน่นอนว่ากลุ่มลูกค้าคือกลุ่มนักศึกษา ซึ่งตลาดน่าจะมีการตอบรับที่ดี อีกทั้งยังไม่ค่อยมีการแข่งขันทางการตลาด เพราะธุรกิจร้านทำเล็บตามที่สำรวจไม่พบร้านที่คอยบริการด้านนี้โดยเฉพาะอยู่เลย ยกเว้นร้านเสริมสวยทั่วไป แต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นคู่แข่งทางการตลาดที่น่ากลัว เนื่องจากร้านเสริมสวยนั้นจะเน้นไปที่ผมมากกว่าถือว่าเป็นช่องทางทางการตลาดที่ดีมากเลยทีเดียว 

  ประวัติกิจการ / ภาพรวมของกิจการ

   ธุรกิจร้านทำเล็บ Nails Fashion เป็นธุรกิจใหม่ในย่านมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดดำเนินการในลักษณะอาคารพาณิชย์ 1 คูหา ลูกค้าหลักคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   การวิเคราะห์สถานการณ์

    การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

    จุดแข็ง (Strengths)

    • กิจการเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นผลให้มีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน
    • ผู้ประกอบการมีความมุ่งมั่นในการทำงาน และต้องการเพิ่มพูนความรู้ที่ตนมีอย่างสม่ำเสมอ
    • ตลาดคู่แข่งมีน้อยมาก  หรือไม่มีเลย นับเป็นช่องทางที่ดีต่อธุรกิจขององค์กร

    จุดอ่อน (Weaknesses)

    • กิจการในระยะแรกอาจขาดเงินสดในการหมุนเวียนเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับเปิดร้าน
    • ผู้ประกอบการต้องสำรวจ เรียนรู้ความต้องการของลูกค้าไปพร้อมกับการบริการ อาจต้องลองผิดลองถูก หรือเสียเวลาในการจัดการ

    การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

    โอกาส (Opportunities)

    • ปัจจุบันธุรกิจร้านทำเล็บแฟชั่นไม่มีบริการโดยตรง  ซึ่งตรงข้ามกับความต้องการหรือความนิยมของลูกค้าที่จะคอยใช้บริการร้านลักษณะแผงลอยตามตลาดนัดแทน นับเป็นช่องทางที่ธุรกิจร้านทำเล็บแฟชั่นของเราจะได้รับความนิยม และตอบสนองความต้องการของตลาดได้แน่นอน

    อุปสรรค (Threats)

    • ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันถึงแม้จะภาวะซบเซา อาจส่งผลกระทบกับธุรกิจ
    • ค่าเช่าคูหาอาจจะมีราคาสูงมากซึ่งเราต้องมีการวางแผนทางการตลาดและกลยุทธ์ขององค์กรที่ลดความเสี่ยงจุดนี้ด้วย

    วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ

     • กิจการมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยต้องการให้ลูกค้าทุกรายที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการอีก
     • เป็นผู้นำด้านแฟชั่นทำเล็บ
     • เพิ่มยอดจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างน้อยเดือนละ 5 คน

     แผนการตลาดและการวิจัย

     แผนการตลาด

     ในส่วนของการตลาดกิจการจะใช้การตลาดเชิงรุก ควบคู่กับนโยบายการให้บริการที่มีคุณภาพ รวมถึงการนำเสนอแฟชั่นใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด กับกลุ่มลูกค้าของธุรกิจทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของการขยายตัวทางธุรกิจของกิจการ โดยในส่วนของลูกค้าโชว์รูม กิจการจะเน้นการตลาดทางตรงเข้าไปยังกลุ่มลูกค้า รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า โดยการจัดการส่งเสริมการขายร่วมกัน และด้านลูกค้าทั่วไปนั้น กิจการจะมุ่งเน้นการส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และบอกต่อแบบปากต่อปาก ร่วมกับการทำการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับกิจการและเป็นการวางช่องทางการตลาดให้กับกิจการ

     กลุ่มลูกค้าที่สำคัญของธุรกิจ ประกอบไปด้วย 2 กลุ่ม คือ

     • กลุ่มลูกค้าทั่วไป คาดการณ์ว่าจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของลูกค้าทั้งหมด โดยมากมักจะเข้ามาเพราะได้รับการแนะนำ หรือ บอกต่อ ๆ กันมาจากผู้ที่เคยเข้ามาใช้บริการของธุรกิจแล้ว
     • กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักศึกษา คาดการณ์ว่าจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของลูกค้าทั้งหมด ทั้งที่เป็นการแนะนำจากพนักงานทางร้าน  และโปรโมชั่นที่ทางร้านจัดไว้สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก

     Leave a Reply